Province Offices


Sudurpaschim Province

Karna Bahadur Shah

PHOTO-K-SHAH

Address : Lamkichuha-1, Lamki Kailali
Tel          : 091540559
Email     : nrn.mfi.provinceofficelamki@gmail.com

Province Office
Skip to toolbar