Welcome To Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Corporate Office

Budhanilkantha-8, Kathmandu

परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको कनिष्ठ  सहायक प्रशिक्षर्थीमा
छोटो सुचिमा परेका उम्मेरदवारका लागी लिखित परीक्षा तपशिल बमोजमको स्थानमा
रहने व्यहोरा सबैका लगाी जानकारी गराइन्छ  । 

१) काठमाडौँ - श्री नेबरुड इङलीस बोर्डिंग  स्कूल मण्डिखाटार काठमाडौँ  ।
२) धनगढी कैलालीः- श्री सारदा माध्यामिक बिद्यालय धनगढी  कैलाली ।
३ ) बर्दिबास महोत्तरीः-श्री सेन्टर पईन्ट एकेडेमी बर्दिबास महोत्तरी । 

 पदपुर्ति समिति