Welcome To Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Mail Us

info@kisanlaghubitta.com.np

Corporate Office

Budhanilkantha-8, Kathmandu

सुचना !! सुचना !!  सुचना !!

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको कनिष्ठ  सहायक प्रशिक्षर्थीमा
छोटो सुचिमा परेका उम्मेरदवारका लागी लिखित परीक्षा तपशिल बमोजमको स्थानमा
रहने व्यहोरा सबैका लगाी जानकारी गराइन्छ  । 

१) काठमाडौँ - श्री नेबरुड इङलीस बोर्डिंग  स्कूल मण्डिखाटार काठमाडौँ  ।
२) धनगढी कैलालीः- श्री सारदा माध्यामिक बिद्यालय धनगढी  कैलाली ।
३ ) बर्दिबास महोत्तरीः-श्री सेन्टर पईन्ट एकेडेमी बर्दिबास महोत्तरी । 

 पदपुर्ति समिति